Refill not Landfill
Menu

Y Newyddion Diweddaraf

23ain Mehefin 2020

Oriau a Dull Siopa Covid-19
Gallwch archebu ar-lein yn https://openfoodnetwork.org.uk/y-pantri-glas/shop
Dewiswch o ddydd Gwener neu ddydd Sadwrn a Chasgliad neu Gyflenwi (lleol yn unig)

Casgliad Dim ond 10 am— 12 hanner dydd (dydd Gwener a dydd Sadwrn)

Siopa Cerdded i fyny 12 hanner dydd - 2pm (Iau, Gwener a Sadwrn)
(ar yr adeg hon, efallai y byddwch chi'n dod â'ch cynwysyddion eich hun ond byddwn ni'n eu gweini a'u llenwi)

 

31ain Mawrth 2020

Bellach mae gennym siop ar-lein https://openfoodnetwork.org.uk/y-pantri-glas/shop

Er mwyn cadw ein staff a'n cwsmeriaid yn ddiogel, dim ond ar hyn o bryd y gallwn gynnig dosbarthiad lleol yn ardal Llandeilo.

Tîm bach ydyn ni, a dim ond o ganol dydd i 5pm y gallwn ni gyflawni ar brynhawn dydd Gwener a dydd Sadwrn.

Dewiswch eich diwrnod dewisol yn y Dull Llongau wrth i chi dalu.

Os ydych chi'n byw y tu allan i Llandeilo ac yn y categori bregus, byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i'ch helpu.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni trwy e-bost i ypantriglas@gmail.com. Ein nod yw ymateb i ymholiadau o fewn 24 awr.

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n byw y tu hwnt i le y gallwn gyflenwi ar hyn o bryd ac sy'n barod i gasglu o ardal Llandeilo, efallai y gallwn gynnig yr opsiwn i godi o ddrws y siop. E-bostiwch i drefnu hyn gyda ni, trwy apwyntiad yn unig.

Byddwn yn parhau i geisio ein gorau i weithio gyda chi i ddod o hyd i'r ateb mwyaf diogel i gael bwyd da i chi.

Diolch am eich dealltwriaeth a'ch cefnogaeth barhaus.
Candace, Cathy and Fay

 

Oriau Agor

Ein horiau agor arferol (Cyn-Covid):

09:30 i 17:00 o Dydd Llun i Dydd Sadwrn

 

Lleoliad a Rhif Chyswllt

Rydym wedi ein lleoli yn 19 Carmarthen Street, Llandeilo SA19 6AN

Rhif Ffôn: 01558 824672

Yn rhyfedd iawn, gall glas olygu glas neu wyrdd – er enghraifft ‘maes glas’ a ‘môr glas’. Rydym wrth ein bodd bod hyn yn cwmpasu ein dymuniad i helpu’r Ddaear, ar y tir ac yn y môr.

Tair mam ydym ni, sy’n byw yn Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. Rydym am i’n siop, Y Pantri Glas, fod yn siop y bydd pobl yn ymweld â hi yn Llandeilo, siop sy’n cyflenwi bwydydd, eitemau gofal personol ac eitemau gofal cartref cynaliadwy, lle gall y cwsmeriaid lenwi eu cynwysyddion eu hunain a lleihau eu defnydd o ddeunydd pecynnu.

Bydd y siop yn gwerthu bwydydd sych rhydd (ffrwythau sych, cnau, hadau, ffacbys, grawnfwydydd), perlysiau a sbeisys, a the, yn ogystal ag eitemau a gynhyrchir mewn modd moesegol ac sydd wedi’i gorchuddio â phlastig nad yw’n blastig untro, e.e. sebon, diaroglyddion ac eitemau gofal personol eraill, eitemau ar gyfer ail lenwi, e.e. sebon golchi llestri a sebon llaw (rydym yn chwilio am gynhyrchwyr lleol).

Ein gweledigaeth yw cynnig bwydydd a chynhyrchion ffordd o fyw moesegol o’r ansawdd gorau, er mwyn cefnogi ein planed, ein hecosystemau, ein cymunedau a’n bywydau.

Ein nod yw ysbrydoli a chynhyrfu pobl ynghylch bwyd iachus gan hyrwyddo iechyd da i bawb. Trwy rymuso a galluogi pobl i wneud y dewisiadau cywir, gobeithiwn gyflwyno ymdeimlad o ddarganfod ac antur i’r weithred o siopa am fwyd ac eitemau i’r cartref, ymdeimlad sy’n cynnwys y gymdeithas gyfan.

Byddwn yn prynu’n lleol lle bo hynny’n bosibl, gan ganolbwyntio cymaint ar ansawdd ag ar fforddiadwyedd. Ein nod yw sicrhau ei bod yn rhwydd lleihau’r defnydd o blastig untro wrth siopa am nwyddau pob dydd ar gyfer y cartref a’r pantri.